Продукти

Описание:

Амонячна вода

Воден разтвор, съдържащ 18-25%, а по-рядко и до 33% амоняк. Получава се чрез разтваряне на синтетичен амоняк във вода или поглъщане на амоняка, съдържащ се в газовете от коксохимичното производство. В последния случай амонячната вода освен амоняк (18-20%) съдържа и примеси от СО2, H2S, пиридинови основи, феноли, незначителни количества от цианови и други съединения, съдържащи се в коксовия газ.

Амонячната вода се употребява като течен азотен тор, в производството на натриев карбонат по метода на Солвей за получаване на амониеви соли; в промишлеността на органичния синтез; за амонизация на фуражи в селското стопанство; при производството на багрила и др. Амонячна вода за медицински цели (Ammonium causticum solutum) се получава при прекарване на чист газообразен амоняк през дестилирана вода. Представлява бистра безцветна течност с дразнеща миризма на амоняк. Относителна плътност d4=0,959-0,960, което съответствува на 9,94-10% съдържание на амоняк.