Продукти

Описание:

Течен парафин

Смес от твърди високомолекулни ненаситени въглеводороди(от С19Н40 до С35Н72) с мол.м. 300-500 и т.т. 50-70С. Течен парафин е безцветен продукт (лошо очистеният е жълт), без вкус и миризма, мазен на пипане,неразтворим във вода и спирт; добре се разтваря в повечето органични разтворители и минерални масла; при загряване се разтваря и в мн растителни масла. Неочистеният парафин има плътност 0,881-0,905g/cm3, а очистеният 0,907-0,915g/cm3. Получава се предимно от парафинестите видове нефт, които съдържат 7-14%парафин, чрез дестилация, кристализация, филтруване, очистване с олеум, натриева основа и белилна пръст. При депарафинирането на маслата със селективни разтворители или карбамид също се получава парафин. Синтетичният парафин се получава при редукция на въглероден окис с водород при 160-300С и 1-2 МРа(10-20at) над железни или кобалтови катализатори.

Парафинът се използува в хартиената, текстилната, полиграфическата и кожарската промишленост, в електротехниката, медицината и пр. Като химическа суровина се използува за получаване на висши мастни киселини и алкохоли, перилни препарати, повърхностно-активни вещества, присадки при маслата и пр.