Продукти

Описание:

Азотна киселина HNO3

Силна едноосновна киселина, известна отдавна на човечеството. Още през 8ми век алхимикът Бехер е описал нейното получаване от селитра, стипца и сулфати, а съставът и бил установен от Гей-Люсак през 1816г.
В молекулата на азотната киселинана азотният атом е от+5валентност. Безводната азотна к-на в чист вид представлява безцветна масловидна течност с плътност 1,50-1,52g/сm3, т.т.-41,150C, т.к.840С.
С водата се смесва във всяко отношение, като образува азеотропна смес, съдържаща 69,2% азотна киселина. т.к121,80C. Известни са и два кристалохидрата: HNO3.H2O с т.т.-18,50C. Първият кристалохидрат може да се изрази и с формулата H3NO4 подобно на H3NO4 подобно на H3PO4.
В отсъствие на вода азотната киселинана е нетрайна.
В присъствие на светлина още при обикновена т-ра тя се разлага с отделяне на кислород по равенството 4HNO3=4NO2+2Н2О+О2, при което от отделящия се азотен двуокис се оцветявя в жълт, а при високи концентрации от NO2-в червенокафяв цвят.
Силно концентрираната азотна киселина действува силно окислително.Тя може да запали слама и дървени трески.
Транспортира се в алуминиеви цистерни.

Употребява се главно за получаване на нитрирна киселина. Познати са и други видове азотна киселина: чиста за анализ и по-нечиста за технически цели. Азотната киселина е силна минерална киселина. Разр. и разтвори са напълно йонизирани. Азотната к-на действува въобще окислително и по тази причина силно концентрираната к-на разрушава органичните вещества. Всички метали/с изкл. на Au,Pb и някои платинови метали/се разтварят в гореща разредена азотна киселина,като отделят азотни окиси. При тази реакция не се отделя водород,както това става при HCL и H2SO4,а се отделя NO:3Cu+8HNO3=3Cu+8HNO3=3Cu/NO3/2+2NO+4H2O.
Някои неблагородни метали, като Fe,Cr,Al и др. се разтварят в разредена азотна киселина, но не реагират с концентрирана азотна киселина. Това явление се нарича пасивиране. Азотната киселинана реагира и с мн. орг. съединения,при което един или повече водородни атоми от тяхната молекула се заместват с нитрогрупата NO2.
Реакциятя се нарича нитриране и се използува за производството на полупродукти за багрила, изкуствени текстилни влакна, пластмаси, лекарства, взривни вещества и др.
Върху някои орг. в-ва азотната к-на действува и естерифициращо.
Лабораторно азотна к-на се получава при взаимодействие на нейни соли със H2SO4. Солите на азотната к-на се наричат нитрати, а солите и с Na,K,Ca и NH+4 са известни под името селитра.

Азотната киселина оказва вредно въздействие в/у организма.Парите и причиняват бронхиални катари и остри белодробни възпаления. Тя разрушава дихателните пътища. Ако е погълната вътрешно,като противоотрова се препоръчва вкарването в стомаха на сапунена вода или MgO/една чаена лъжичка, разбита в пр. мляко/. Не бива да се използуват медикаменти, предизвикващи повръщане.При външни обгаряния с азотна к-на се препоръчва основно измиване на кожата с чиста вода или слабоалкохолен р-р.
Азотната киселина се открива чрез т.нар. дифениламинова проба.

Азотната киселина намира приложение при производството ноа азотни торове, експлозиви, нитрати, нитропроизводни за синтез на багрила, лекарства, нитроцелулоза, нитроглицерин, като окислител в реактивната техника, като реактив в хим. лаборатории и др.

Техн. Получаване: преди откриване на синтеза на амоняка азотната киселина се получавала чрез окисляване на амоняка от кокосовия газ. Развитието на производството на синтетичен амоняк предизвиква рязко увеличаване на производството на азотна киселина и разширяване на нейното приложение и потребление.

Днес азотната киселина се получава почти изключително чрез контактно/каталитично/окислявяне на синтетичин амоняк,което се извършва по следната схема:
4NH3+5O2=4NO+6H2O+901,47kJ
4NH3+4О2=2N2O+6H2O+1097,8kJ
4NH3+3О=2N2+6H2O+1260,9kJ

Окисляването се извършва в присъствие на катализатори; без тях то протича до N2. Добивът на азотни окиси е 96-98%, а останалото количество е N2. Значение за хода на реакцията има съставът на изходната смес/държи се сметка и за взривоопасността на сместа/-обикновено той е 1 об.NH3 и 10-13об. Въздух. При работа при обикновено налягане т-рата е 700-8000С, а при повишено налягане 800-9000С: Налягането може да достигне до 0,8-1,0 MPa/8-10аt/: скоростта на контактирането с катализатора/платинова мрежа/е 10-3-10-4 s.Получените при контактното окисляване на амоняка азотни киселини/т.нар.нитрозни газове/ се окисляват в спец. инсталации до NO2, който полимеризира до N2O4 и N2O3. Те взаимодействуват с водата и образуват разр./50-60%на/А. к-на:
2NO2+H2O=HNO3+HNO2+112,3kJ
N2O4+H2O=HNO3+HNO2+58,8kJ
3HNO2=HNO3+2NO+H2O-75,4kJ
3N2O3+Н2О=2НNO3+4NO+15,1kJ

Процесът се ускорява и интензифицира чрез повишаване на налягането/5-10,дори до 50at/ и повишаване на температурата. При производството на азотна к-на най-често се употребяват катализатори. Мн.рядко за тази цел се използуват окисите наFe,Mn,Co и др. Платиновите катализатори са об. Сплави на платина и родий/5-10%/във вид на фина мрежа/дебелина на нишките0,06-0.09mm/. В един пакет се поставят3-4мрежи/при об. налягане/и 16-20/при налягане0.8-1.0 MPа/. Максималният добив при този начин на работа е 98-99%. Силни отрови за тези катализатори са: прах,H2S и PH3/дори 0,00001%/. Загубата на катализатор е 1g на 1500kg. Азотната к-на при работа на катализатора 1-1,5 години.

Азотната киселина се получава в две качества: разредена/50-60%-на/, която се употребява за получаване на нитрати, и концентрирана/96-98%-на/, която се употребява за получаване на багрила, взривни в-ва и др.
Получената при контактното окисляване на амоняка до азотни окиси и разтварянето им във вода 50-60%-на. Азотна киселина се концентрира чрез дестилация в концентрационни колони, направени от феросилициеви сплави. Колоните могат да са тарелкови или с пълнеж от керамични пръстени. Тъй като азотната киселина образува с водата азеотропна смес при съдържание 68,4%HNO3, тя не може повече да се концентрира чрез дестилация. Ето защо 50%ната азотна киселина се смесва с 4-кратно количество 96%на сярна киселина и тази смес се пропуска през нагрята с пара кула, при което сярната киселина отнема водата на разр. А.к-на, а азотната к-на се изпарява и охлажда в почти чист вид/98%на/. При това сярната киселина се разрежда до 75%. За да се концентрира до 96% тя се нагрява на пряк огън. Известен е и пряк синтез на конц. азотна киселина. В този случай изгарянето на амоняка се извършва с излишък от кислород и се получава N2O4, който се разтваря във вода при 5 MPа/50 at/и 70-800С и се получава направо концентрирана азотна киселина:
2NO+О2=2NO: 2NO2=N2O4
2N2O4+2H2O=4НNO3+2NO
Предимството на този метод е, че се избягва употребата на сярна киселина, както при получаването на концентрирана Азотна киселина от разр.