Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Азотна киселина HNO3

Реактив за анализи.
Химическа формула: HNO3

Условия, които трябва да се избягват - Светлина и топлина.

Вещества, които трябва да се избягват - Ацетонитрил, ацетилиден, алкохоли, анилини (спонтанно възпламеняване), амини, амоняк, взривоопасни вещества, фосфиди, алдехиди, дихлорометан, хидразини, диоксан, оцетна киселина / ацетон, оцетна киселина, флуор, формалдехид, глицерол/сярна киселина, йодоводород, хлорати/органични вещества, въглерод/сажди, въглеводороди, алкални метали, литиев силицид, органични разтворители, метали в прахово състояние, органични вещества/сярна киселина, фосфор, пиридин, серен диоксид, сероводород, водороден селенид, водороден пероксид.

Възможни са бурни реакции при контакт с: нитрили, антимон, арсен, бор, железни оксиди, алкални вешества, натриев хипохлорит.

Опасни продукти при разпадане - Азотни оксиди (NO, NOx).

Азотната киселина (HNO3) е безцветна, димяща с рязък мирис течност, една от най-силните киселини. В природата се среща само свързана, под формата не нейните соли (нитрати). В молекулата на азотната киселина са свързани един водороден, един азотен и три кислородни атома. Връзките са полярни, като най — силно полярна е връзката водород — кислород. Реагира с метали (с изключение на злато и платина), основни оксиди, хидроксиди, като образува нитрати:
MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O
NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O
2NaS + HNO3 → NaNO3 + H2S (газ)

При взаимодействие с метали в повечето случаи не се отделя водород — освен сол се получават азотни оксиди (в зависимост от концентрацията и температурата може да се получат различни продукти)

Използва се за:

* торове (азотни торове, предимно амониев нитрат);
* органични експлозиви и нитросъединения;
* лекарства;
* пластмаси;
* багрила;
* окислител в ракетни горива;
* почистване и гравиране на метали

Допълнителна информация - силен окислител. Несъвместими материали за работа и съхранение на веществото: метали (отделяне на азотни газове и водород).