Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Метилов алкохол - СH3OH

Най-простият алифатен алкохол. Безцв.,смесваща се с вода течност.
Т.т.-97°С, т.к.64,5 , 1,3286,пл.т.-1°С,т.самовъзпл.454°С. Граници на взривяемост с въздуха от 6,0 до 36,5об.%.
Чистият метанол по вкус и миризма прилича на етиловия алкохол. Действува упойващо, обаче е силно отровен. Акумулира се в организма, затова вредното му действие се проявява и при продължителното приемане на сравнително малки дози. Метиловият алкохол атакува главно зрителния нерв. Отравянето се проявява преди всичко със смърт. Отравяне настъпва не само при вътрешно приемане/пиене на метилов алкохол вместо етилов алкохол/, но и при вдишване на пари, при проникване през кожата и др.
В свободно състояние метилов алкохол се среща много рядко в природата/в някои етерични масла/, но негови производни/естери и етери/ се съдържат в много етерични масла, багрила, алкалоиди, в пектина и др. Малки количества метилов алкохол се съдържат в някои ракии/плодова, джиброва и др./. Получава се при алкохолната ферментация на плодове и други материали, съдържащи пектин, който се разпада с отделяне на свободен метилов алкохол, а последният преминава при дестилацията заедно с етиловия алкохол.
Получава се и при сухата дестилация на дърво/непречистения метилов алкохол в миналото е наричан дървесен спирт/, който е бил единствения метод за промишлено добиване на метилов алкохол. Днес се получава синтетично и е един от най-много тонажните продукти на органичния синтез.

Като изходни суровини се използуват въглероден окис и водород: CO+2Н2-СН3ОН. Въглеродният двуокис при взаимодействие с водорода също образува метилов алкохол. Извършват се и други странични реакции и затова в синтетичния метилов алкохол се съдържат примеси от висши алкохоли, киселини, алдехиди, кетони, естери и др. Суровият продукт се подлага на пречистване-първо чрез дестилация ,а след това и с калиев перманганат.Пречистеният продукт съдържа 99,5-99,7% метилов алкохол.
Метиловият алкохол се получава промишлено и чрез окисляване на метан с въздух при температура 400°С.

Намира широко приложение в промишлеността. Значително количество се употребява за производството на формалдехид. При взаимодействие на метилов алкохол с амоняк при 450°С над алуминиевоокисни катализатори се получава метиламин. При взаимодействието на пари от метилов алкохол и бензол при 370°С над катализатор/цинков фосфат/се извършва метилиране на бензола и се образува толуол. В присъствие на сярна киселина се метилират ароматни амини.
Метилов алкохол се използува и за получаване на различни естери-метилацетат, диметилсулфат и др., а така също на метилхлорид. Метилов алкохол се използува и за денатуриране на етиловия алкохол за технически цели/спирт за горене /.
Използува се като разтворител/реакционна среда или за прекристализиране/при различни производства на финия органичен синтез. Като разтворител на лакове и политури метилов алкохол намира ограничено приложение поради токсичността му.