Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Алуминиев окис Al2O3

(двуалуминиев (ІІІ) триокис, Aluminium oxydatum) Al2O3 – безцв. хексагонални кристали; пл. 3,96g/cm3, т.т.2050°С, т.к. над 3000°С. Известен е в две модификации, α и γ. В природата се среща α- Al2O3 под формата на безцв. минерал корунд; крист. α- Al2O3, оцветен от метални окиси в червен цвят, е известен под името рубин, синият- като сапфир, зеленият – като смарагд и виолетовият – като източен аметист. Изкуствено α-Al2O3 може да се получи при накаляване над 900°С на алуминиев хидроокис Al(OH)3 или негови соли. При накаляване на алуминиеви соли между 600-900°С се образува γ- Al2O3- кубична модификация, която над тази т-ра необратимо се превръща в α- Al2O3. Познати са хидратирани (водни) форми на Al2O3 с различен състав. Към тях се отнасят хидралгинът Al(OH)3, влизащ в състава на мн. боксити, и изкуствено получената нетрайна форма Al(OH)3 – байерит. Познат е и AlOOH под формата α-(диаспор) и γ- (бемит) модификация. Алуминиевият окис и неговите хидратирани форми са неразтворими във вода; проявяват амфотерен характер.

Като суровини за получаване на алуминиев окис се използуват боксит, нефелин, каолин и др. съдържащи Al минерали. За получаване на чист алуминиев окис бокситът се нагрява с CaO и Na2CO3(сух метод) или с натриева основа в автоклави (метод на Байер). И при двата метода алуминиев окис се получава в р-р като алуминат, който след това се разлага чрез обработка с CO2:2[Al(OH)4]-+СО2→Al(OH)3+СО2+Н2О, или прибавяне на алуминиев хидроокис, който ускорява разпадането на алумината: [Al(OH)4]-→Al(OH)3+ОН- . Полученият Al(OH)3 се накарява при 1200°С, в резултат на което се получава чист алуминиев окис. Кристалите на корунда могат да се уголемят и при промишлени условия. Ако към стопилка от алуминиев окис се прибавят окиси на някои метали, могат да се получат оцветени в-ва. Те намират широко приложение в часовникарската техника и бижутерията, а понастоящем и в новата техника. Напр. рубинът първоначално се е използувал за изработка на часовникови лагери, а сега той е важен материал в квантовата електроника. Първият оптически квантов генератор, създаден през 1960г., е бил рубиновият лазер. От дехидратираният при 200-400°С гел от Al(OH)3 е получен т.нар. активен алуминиев окис, който намира широко приложение като катализатор, като абсорбент в хроматографията, при разделяне, пречистване и анализ на различни хим. съединения. Корундът се употребява като абразивен материал. Смесен с окисите на Cr, Fe, Ti, алуминиев окис се употребява за производството на шлифовъчни камъни (шайби и точила). При дестилацията на чист алуминий при 1650°С във водородна атмосфера, съдържаща водни пари, се получават нишковидни кристали от алуминиев окис, притежаващи голяма якост, близка до теоретичната. Включени в конструкционните материали, тези кристали ги правят незаменими елементи за ракетостроенето. Металите, алмирани с такива нишковидни кристали, придобиват голяма якост не само при ниски, но и при високи т-ри. От алуминиев окис се получават и различни алуминиеви съединения.