Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Eтиленгликол - HOCH2CH2OH

Най-простият двувалентен алкохол от парафиновия ред: масловидна, сладка, безцветна, хигроскопична, отровна течност.
Т.т.-11,50°C, т.к.197,50°C.
Много разтворим във вода и етилов алкохол, малко в етилов етер. Дава всички реакции на алкохолите, като в реакцията може да участвува едната или двете хидроксилни групи. Водородните атоми в тези групи могат да бъдат заместени с метал, като се образуват гликолати. При отделяне на вода от две или повече молекули на етиленгликол се получават етери, наречени полигликоли или полиетиленгликоли.При нагряване на етиленгликол с малко сярна киселина се получава цикличният етер диоксан. Етиленгликол се получава промишлено чрез притъкмяване на вода към етиленов окис или чрез хидролиза на дихлоретан или на етиленхлорхидрин. Днес най-голямо значение има първият метод.Хидратирането във воден разтвор протича интензивно при температура не по-ниска от 150-1700°С в стоманени непрекъснато действуващи автоклави с височина до 10m и диаметър 0,8m.

Разтворът,излизащ от апарата, почти не съдържа нереагирал етиленов окис. След концентриране етиленгликола се дестилира. Като основна фракция се получава 55-60%ен етиленгликол /използува се като антифриз/ или 95-97%ен етиленгликол като технически. От остатъка,който е смес от полигликоли, могат да се получат диетиленгликоли и триетиленгликол. Водните разтвори на етиленгликола се отличават с ниска температура на замръзване/до-500°С/ и затова широко се използуват като антифризи/за предпазване на охладителната вода в автомобили и други мотори от замръзване/.

Етиленгликолът е добър разтворител на повечето органични багрила и се използува в текстилното печатане, в производството на щемпелни мастила и др. Използува се и за получаване на етери и естери на етиленгликола, които се използуват широко като пластификатори.

Етиленгликола е полупродукт за производството на полиетиленгликолтерефталат-полимер, от който се изработва синтетичното влакно лавсан/терилен/. Динитратът на гликола/подобно но тринитратът на глицерина/се използува като взривно вещество.