Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Ацетон

(Диметилкетон) CH3COCH3, молекулна маса 58,08 – най-простият кетон: безцветна течност с характерна миризма; точка на топене – 95,35ºС, точка на кипене 56,24ºС, d20/4 0,7908, n20/D 1,3558. Смесва се с вода и органични разтворители. Огнеопасен (пл.т.-20ºС). С въздуха дава взривоопасни смеси (граници на взривяемост в смес с въздух 2-13%об.). Притежава типичните свойства на кетоните. Трудно се окислява. Каталитично се редуцира до изопропилов алкохол, а с цинкова амалгама – до пинакон. Ацетона е твърде склонен към кондензационни реакции (с алдехиди, олефини, амоняк, циановодород и други). При кондензация под действие на основи дава диацетонов алкохол (CH3)2C(OH)CH2COCH3. С циановодород се получава ацетонцианхидрин. С ацетилен се кондензира и образува диметилацетинилкарбинол (CH3)2 C(OH)C Ξ CH, който при частично хидриране дава диметилвинилкарбинол (използува се за производството на изопрен). При пиролиза ацетона дава кетен СН2=С=О. Най-старият метод за получаване на ацетон, който не е загубил своето значение и до днес, се основава на термичното разлагане (при 400ºС) на калциев ацетат (т.н. „сива вар”, която се получава при сухата дестилация на дървесина). Получава се и по биохимичен път чрез ацетоно-бутанолова ферментация на съдържащи нишесте материали (от 1 t царевица със съдържащи нишесте материали (от 1t царевица със съдържание 70% нишесте се получават около 90kg ацетон, 180kg бутилов алкохол и 30 kg етилов алкохол). Този метод се прилага в практиката твърде ограничено. В страните с развита нефтохимична промишленост най- широко се използува методът за получаване на ацетон чрез окисляване на изопропилов алкохол с въздух над сребърен катализатор при 450-500ºС. От изопропилов алкохол може да се получи ацетон също и чрез дехидрогениране в присъствие на цинкови катализатори. Ацетона може да се получи непосредствено от ацетилен, като последният се пропуска с излишък от водни пари над железноокисен катализатор при 420-440ºС. По-изгоден е обаче трифазният метод хидратиране на ацетилена до ацеталдехид, окисление до оцетна киселина и каталитично разлагане на парите на последната върху цериев катализатор. Ацетона се съдържа в урината на болни от диабет: образува се чрез декарбоксилиране на ацетонната киселина.

Ацетонът се използува широко като разтворител на различни органични съединения. Той е много добър разтворител на нитроцелулоза, целулоид, смоли, масла, мазнини и други. Поради малката му отровност се използува като разтворител в хранителната, фармацевтичната и козметичната промишленост. Служи като суровина за синтез на много органични съединения (кетен, оцетен анхидрид, изопрен, мезитилов окис и други). Вследствие на високата разтваряща способност по отношение на ацетилена (1об. ацетон разтваря при обикновени условия 25 об. ацетилен) се използува като абсорбент в стоманени бутилки, в които се пълни ацетилен под налягане.