Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Натриев сулфат - Na2SO4

Безцветни кристали, съществуващи в няколко модификации. Ромбичната модификация се среща в природата като минерал тенардит с т.т. 884°С и плътност 2,698g/cm3. Натриевият сулфат има най-голяма разтворимост във вода при 32,38°С от водният разтвор изкристализира ромбичен натриев сулфат, а под тази температура - моноклинни кристали със състав Na2SO4.10H2O и плътност 1,464-1,481g/cm3.Na2SO4.10H2O се среща в природата като минерал мирабилит, наречен още глауберова сол. От концентриран воден разтвор на натриев сулфат при 12°С изкристализира Na2SO4.7H2O, който при 23,5°С се превръща в Na2SO4. Натриевият сулфат образува с различни соли (Li2SO4,K2SO4,Na2SO3) твърди разтвори, а с други сулфати-двойни соли, някои от които се срещат в природата, напр. Na2SO4.MgSO4.4H2O(астраханит), Na2SO4.CaSO4(глауберит), Na2SO4.3K2SO4(глазерит) и др.
Натриев сулфат се среща във водите на много езера и морета.

Натриев сулфат се употребява в стъкларството, в производството на сулфатна целулоза, в текстилната, кожарската и сапунената промишленост, в цветната металургия, за производство на Na2S, изкуствен ултрамарин, в медицината и ветеринарното дело.

Техническо получаване: Получава се като втори продукт при производството на солна киселина по реакцията: 2NaCL+H2SO4=Na2SO4+2HCL. Процесът се извършва в механични или въртящи се пещи, които се нагряват чрез изгаряне на генераторен газ. Димните газове имат температура до 950-1000°С в пещта, а излизат с температура 700°С. Солта в пещта се разлага с 93%на H2SO4, при което се получава теоретически газова смес от 83%HCL и 17%H2O, която поради вакуума в пещта(1-2mm Hg)се разрежда до 30-40%HCLот засмукания въздух и димните газове. Разходните норми за 1t 27%на HCL и на съответното количество H2SO4 са: 0,47-0,53t 97%ен NaCL;0,40-0,42t условно гориво(7000kcal/kg) в механични муфелни пещи и 0,19-0,22t във въртящи се пещи; 43kWh електроенергия и14m3 вода. Друг метод за получаване на натриев сулфат е този на Харгриве-Робинзън: готварска сол, съдържаща около 0,2% железни окиси, се пресова със слама и дървени стърготини. Сместа се изгаря и се получават порьозни брикети; те се поставят в 50-тонни котли-камери, през които се прекарва последователно смес от SO2 въздух и водна пара:
4NaCL+2H2O+2SO2+О2=2NaSO4+4НCL
Отначало се загрява до 350°С, след което екзотермичният процес протича самопроизволно при 560°С за 10-20d. Получава се беден газ-до 10%HCL, но методът е евтин, особено при отпадъчен SO2 от медодобивните и други металургични заводи.