Продуктов каталог


img
»
img
»
img
»
img
»
img
»
Продукти в промоцияАКТИВЕН ВЪГЛЕН (промоционална цена)

Продукти

Описание:

Полиетиленгликол

Съдържащи хидроксилни групи линейни полимери, които могат да се разглеждат като поликондензационни продукти на етиленгликола или като кондензационни полимери на етиленов окис с етиленгликол или вода. Имат обща формула НО(-СН2-СН2-О)nH, при което n може да варира от 3 до 800; мол.м200 до приблизително 35000. В търговията и практиката полиетиленгликоли се означават обикновено с мол.м. , например ПЕГ200-мол.м. около 2000,n=30. Технически продукти обикновено са смеси от близки по мол.м. полиетиленгликоли с преобладаване на означения на етикета продукг. Полиетиленгликоли с мол.м. до600 са глицериноподобни течности; от 1000 до 35000 са меки, восъкоподобни маси. Полиетиленгликоли са безцветни, без миризма, разтворими във вода, етилов алкохол, кетони, гликолови етери, естери и аром. Въглеводороди: неразтворими в бензин, етилов етер, мазнини: трайни са по отношение на много киселини и соли; повече или по-малко хигроскопични. Могат да се смесват с целулозни нитрати, поливинилхлорид, казеин и др.

Намират широко приложение в практиката. Глицериноподобните полиетиленгликоли се използуват в козметичната промишленост в тоалетни води, шампоани, лосиони, червила като омекчители, диспергатори и пр. Топимите над 35С по-високомолекулни типове полиетиленгликоли се използуват в кремове, помади и др. козметични изделия, като умокрители, омекчители, вещества с антистатично действие в апретури и др.препарати за текстилната промишленост. Използуват се като смазочни средства при изтегляне на тел, за смазване на формите при преработване на каучук и пластмаси. Освен това се прилагат при таблетиране на някои фармацевтични препарати, като течна фаза в газовата хроматография, а така също и в органичния синтез (напр. при синтеза на пептиди). Чрез естерифициране или етерифициране се получават полиетиленгликолови естери, съотв. естери, които намират приложение във фармацевтичната и козметичната промишленост.